Cynllun Benthyg Offerynnau Cerddorol

Mae gan Gerdd Gwent gyflenwad bach o offerynnau sirol y mae’n bosibl i chi eu benthyg neu logi.

Mae faint sydd ar gael yn aml yn newid gan ddibynnu ar ba offeryn rydych ei angen, a phryd rydych yn gofyn amdano.

Rydym yn ceisio bodloni pob cais gan fyfyrwyr ar y cynllun prydau ysgol am ddim, neu incwm isel. Ar ôl i’r rheiny gael eu dosbarthu, y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Os yw eich athro/athrawes wedi dweud wrthych am gysylltu â ni, llenwch y ffurflen isod a byddwch yn cael eich gosod ar restr aros.

Telerau ac Amodau Benthyg Offeryn Cerddorol

Mae offerynnau cerddorol yn gyfarpar drud, ac un o amodau’r benthyciad yw eich bod yn cytuno i ddilyn y Telerau ac Amodau isod, ac, yn benodol, eich bod yn derbyn atebolrwydd am ddiogelwch yr offeryn, ac am unrhyw ddifrod posibl iddo (neu ategolion) yn ystod cyfnod y benthyciad.

Wrth dderbyn y cais, ar yr amod bod yr offeryn ar gael, bydd eich plentyn yn derbyn offeryn, ynghyd â chopi o’r ffurflen wedi’i llenwi yn cynnwys manylion y benthyciad.

  1. Mae pob disgybl sy’n mynd i ysgol Awdurdod Addysg Lleol ac yn derbyn gwersi trwy Gerdd Gwent yn gymwys i wneud cais i fenthyg offeryn, a bwrw ei fod ar gael. Mae cymhwyster yn gyfyngedig i ddisgyblion sy’n mynd i ysgol Awdurdod Addysg Lleol ac yn derbyn gwersi trwy Gerdd Gwent.
  2. Mae offerynnau’n cael eu benthyg i ddisgyblion am hyd at flwyddyn yn y lle cyntaf. Mae’r benthyciad yn amodol ar y disgybl yn gwneud cynnydd digonol yn eu hastudiaethau cerddorol ac yn cyfrannu’n llawn mewn gweithgareddau cerddoriaeth a drefnir gan yr ysgol a gan Gerdd Gwent.
  3. Os yw’r disgybl yn rhoi’r gorau i’w wersi, rhaid dychwelyd yr offeryn i Diwtor Cerddoriaeth Arbenigol y disgybl neu i Gerdd Gwent yn syth.
  4. Cyfrifoldeb y benthyciwr yw cadw’r offeryn mewn cyflwr gweithredol trwy gael llinynnau, cyrs (reeds), sbringiau falf newydd a rhannau eraill, a thrwy lanhau a chynnal yr offeryn yn rheolaidd.
  5. Mae’r benthyciwr yn gyfrifol am gadw’r offeryn yn ddiogel ac yn atebol am golli’r offeryn neu unrhyw niwed a wneir iddo, y cas neu’r ategolion, ac eithrio ôl traul. Nid oes yswiriant gan yr offeryn, ac rydym yn cynghori’r benthyciwr i drefnu yswiriant ar gyfer colli neu ddifrodi’r offeryn. Caiff ffurflen gais ar gyfer yswiriant offerynnau cerddorol ei ddarparu â’r offeryn.
  6. Mae gan Gerdd Gwent yr hawl i dynnu benthyciad offeryn cerddorol yn ôl ar unrhyw adeg.

FFURFLEN GAIS

Request an instrument loan
Sending