Cynllun Benthyg Offerynnau Cerddorol

Mae gan Gerdd Gwent gyflenwad bach o offerynnau sirol y mae’n bosibl i chi eu benthyg neu logi.

Mae faint sydd ar gael yn aml yn newid gan ddibynnu ar ba offeryn rydych ei angen, a phryd rydych yn gofyn amdano.

Rydym yn ceisio bodloni pob cais gan fyfyrwyr ar y cynllun prydau ysgol am ddim, neu incwm isel. Ar ôl i’r rheiny gael eu dosbarthu, y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Os yw eich athro/athrawes wedi dweud wrthych am gysylltu â ni, llenwch y ffurflen isod a byddwch yn cael eich gosod ar restr aros.

Telerau ac Amodau Benthyg Offeryn Cerddorol

Mae offerynnau cerddorol yn gyfarpar drud, ac un o amodau’r benthyciad yw eich bod yn cytuno i ddilyn y Telerau ac Amodau isod, ac, yn benodol, eich bod yn derbyn atebolrwydd am ddiogelwch yr offeryn, ac am unrhyw ddifrod posibl iddo (neu ategolion) yn ystod cyfnod y benthyciad.

Wrth dderbyn y cais, ar yr amod bod yr offeryn ar gael, bydd eich plentyn yn derbyn offeryn, ynghyd â chopi o’r ffurflen wedi’i llenwi yn cynnwys manylion y benthyciad.

  1. Mae pob disgybl sy’n mynd i ysgol Awdurdod Addysg Lleol ac yn derbyn gwersi trwy Gerdd Gwent yn gymwys i wneud cais i fenthyg offeryn, a bwrw ei fod ar gael. Mae cymhwyster yn gyfyngedig i ddisgyblion sy’n mynd i ysgol Awdurdod Addysg Lleol ac yn derbyn gwersi trwy Gerdd Gwent.
  2. Mae offerynnau’n cael eu benthyg i ddisgyblion am hyd at flwyddyn yn y lle cyntaf. Mae’r benthyciad yn amodol ar y disgybl yn gwneud cynnydd digonol yn eu hastudiaethau cerddorol ac yn cyfrannu’n llawn mewn gweithgareddau cerddoriaeth a drefnir gan yr ysgol a gan Gerdd Gwent.
  3. Os yw’r disgybl yn rhoi’r gorau i’w wersi, rhaid dychwelyd yr offeryn i Diwtor Cerddoriaeth Arbenigol y disgybl neu i Gerdd Gwent yn syth.
  4. Cyfrifoldeb y benthyciwr yw cadw’r offeryn mewn cyflwr gweithredol trwy gael llinynnau, cyrs (reeds), sbringiau falf newydd a rhannau eraill, a thrwy lanhau a chynnal yr offeryn yn rheolaidd.
  5. Mae’r benthyciwr yn gyfrifol am gadw’r offeryn yn ddiogel ac yn atebol am golli’r offeryn neu unrhyw niwed a wneir iddo, y cas neu’r ategolion, ac eithrio ôl traul. Nid oes yswiriant gan yr offeryn, ac rydym yn cynghori’r benthyciwr i drefnu yswiriant ar gyfer colli neu ddifrodi’r offeryn. Caiff ffurflen gais ar gyfer yswiriant offerynnau cerddorol ei ddarparu â’r offeryn.
  6. Mae gan Gerdd Gwent yr hawl i dynnu benthyciad offeryn cerddorol yn ôl ar unrhyw adeg.

FFURFLEN GAIS

This online form is not taking entries at this time. Gwent Music’s office will be closed from 4pm on Monday 27th April 2020 until further notice; please direct any urgent queries to Newport City Council.

(01633) 656656
Email: