Gwersi Unigol

Yn ogystal â gwersi mewn ysgolion rydym yn cynnig gwersi 1 i 1 gydag un o’n tiwtoriaid profiadol sy’n gallu ysbrydoli plant. Gall hyn ddigwydd mewn ysgol, mewn Canolfan Gerdd neu weithiau, dan drefniant, yng nghartrefi pobl. Rydym yn cynnig 34 gwers bob blwyddyn, gyda dewis o naill ai 20 neu 30 munud o hyd.

Ffioedd: taladwy gan riant neu warcheidwad bob tymor o flaen llaw. Y ffioedd ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2019/20 yw:

Gwersi Unigol – 34 gwers y flwyddyn:

  • Gwersi 20 munud: £130.00 y tymor (£11.47 y wers)
  • Gwersi 30 munud: £195.00 (£17.21 y wers)

Therapi Cerdd – 34 sesiwn y flwyddyn:

  • Sesiynau 30 munud: i’w gadarnhau
  • Sesiynau 60 munud: i’w gadarnhau

Dechrau arni: Er mwyn archebu gwersi, neu adnewyddu ar gyfer tymor newydd, cliciwch ar y ddolen isod. Pan fydd y taliad wedi cael ei dderbyn byddwn yn penodi tiwtor a fydd yn cysylltu â chi i drefnu amser addas ar gyfer gwers. Mae’n annhebygol na fydd tiwtor ar gael ar unwaith, ond os bydd hyn yn digwydd, byddwch yn cael eich gosod ar restr aros. Os na fydd modd dod o hyd i diwtor o fewn cyfnod derbyniol o amser, byddwch yn cael eich arian yn ôl.

ARCHEBWCH neu ADNEWYDDWCH NAWR

Os nad ydych yn gallu archebu neu adnewyddu ar-lein, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Mae’r cynllun hwn yn gweithredu â chaniatâd Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu’r ysgolion. Telerau ac Amodau yn berthnasol.

Chysylltwch â Cerdd Gwent os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch.

01633 210800