Gwersi Unigol

Yn ogystal â gwersi mewn ysgolion rydym yn cynnig gwersi un i un ag un o’n tiwtoriaid profiadol sy’n gallu ysbrydoli plant. Gall hyn ddigwydd mewn ysgol, mewn Canolfan Gerddoriaeth neu weithiau, dan drefniant, yng nghartrefi pobl. Rydym yn cynnig 11 gwers bob tymor, gyda dewis o naill ai 20 neu 30 munud o hyd.

Ffioedd: taladwy gan riant neu warcheidwad bob tymor o flaen llaw. Y ffioedd ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2016/2017 yw:

Gwersi Unigol – 11 gwers:

  • Gwersi 20 munud: £118.80 (£10.80 fesul gwers)
  • Gwersi 30 munud: £178.20 (£16.20 fesul gwers)
  • Therapi Cerddoriaeth – 11 sesiwn:
  • Sesiynau 30 munud: £231.00 (£21.00 fesul gwers)
  • Sesiynau 60 munud: £462.00 (£42.00 fesul gwers)

Dechrau arni: Er mwyn archebu gwersi, neu adnewyddu ar gyfer tymor newydd, cliciwch ar y ddolen isod. Pan fydd y taliad wedi cael ei dderbyn byddwn yn penodi tiwtor a fydd yn cysylltu â chi i drefnu amser addas ar gyfer gwers. Mae’n annhebygol na fydd tiwtor ar gael ar unwaith, ond os bydd hyn yn digwydd, byddwch yn cael eich gosod ar restr aros. Os na fydd modd dod o hyd i diwtor o fewn cyfnod derbyniol o amser, byddwch yn cael eich arian yn ôl.

ARCHEBWCH neu ADNEWYDDWCH NAWR

Os nad ydych yn gallu archebu neu adnewyddu ar-lein, a fyddech cystal â chlicio yma am gyfarwyddiadau ar sut i dalu gyda siec neu archeb bost.

Mae’r cynllun hwn yn gweithredu â chaniatâd Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu’r ysgolion. Telerau ac Amodau yn berthnasol.

A fyddech cystal â chysylltu â Cherdd Gwent os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch. ku.vo1553109772g.tro1553109772pwen@1553109772cisum1553109772.tnew1553109772g1553109772 01633 210800