Offerynnau

Mae gan Gerdd Gwent gyflenwad bach o offerynnau sirol y mae’n bosibl i chi eu benthyg neu logi.

Mae faint sydd ar gael yn aml yn newid gan ddibynnu ar ba offeryn rydych ei angen, a phryd rydych yn gofyn amdano.

Rydym yn ceisio bodloni pob cais gan fyfyrwyr ar y cynllun prydau ysgol am ddim, neu incwm isel. Ar ôl i’r rheiny gael eu dosbarthu, y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Os yw eich athro/athrawes wedi dweud wrthych am gysylltu â ni, llenwch y ffurflen isod a byddwch yn cael eich gosod ar restr aros.

 

Os byddai’n well gennych brynu, neu logi trwy fanwerthwr lleol, gweler isod.

Prynu

Mae gan siopau cerddoriaeth lleol offerynnau ar gael i’w prynu neu logi.

Cynllun Prynu Offeryn Dewisol trwy Gerdd Gwent

Mae CThEM wedi ein hawdurdodi i gynnig Cynllun Prynu Offeryn Dewisol i bob offeryn symudol (dim pianos nac ategolion, yn anffodus) a fydd yn eich galluogi i brynu offeryn heb dalu 20% TAW.

Mae’r cynllun hwn ar gael i’r disgyblion hyn yn unig:

  • Y rhai sy’n mynychu Ysgol Awdurdod Addysg Lleol
  • Y rhai sydd angen offeryn ar gyfer eu hastudiaethau
  • Y rhai sy’n derbyn gwersi gan Diwtor Cerdd Gwent ac yn parhau i gael gwersi am leiafswm o un flwyddyn yn dilyn prynu’r offeryn.

Er mwyn cymryd mantais o’r cynllun, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen Cynllun Prynu Offeryn Dewisol a chael llofnod tiwtor eich plentyn, a fydd fel arfer yn argymell pa fath, model, maint a/neu radd a fydd yn addas ar gyfer offeryn y plentyn. Pan fydd hyn wedi ei benderfynu, ffoniwch Cerdd Gwent ar 01633 210800 a byddwn yn cysylltu â’r cyflenwyr i gael y pris mwyaf cystadleuol ar gyfer yr offeryn. Yna, byddwn yn eich hysbysu o’r pris (heb TAW), a phan fyddwch wedi gwneud y taliad (dolen ar gyfer talu) ac wedi dychwelyd y ffurflen wedi’i llofnodi, byddwn yn archebu’r offeryn gan y cyflenwyr. Yna mae’r offeryn yn cael ei ddosbarthu atom ni a byddwn yn eich ffonio pan fydd yn barod i’w gasglu.

Mae hefyd yn bosibl ymweld â chyflenwyr sy’n ymwybodol o’r cynllun hwn a rhoi cynnig ar wahanol offerynnau yn y siop cyn archebu trwy Gerdd Gwent.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen Cynllun Prynu Offeryn Dewisol

Ffôn: (01633) 210800

E-bost:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwerthu hen offeryn, ymunwch â’n grŵp facebook a siaradwch â cherddorion eraill!

Llogi

Pan fydd eich gwersi’n dechrau yn yr ysgol, bydd modd i’r athro/athrawes ddweud os byddwn yn gallu llogi offeryn i chi neu os bydd angen i chi brynu neu logi offeryn.