Ysgolion Anfonebu Rhiant

Dysgwch ganu a chwarae gyda Cerdd Gwent!

Mae ysgol eich plentyn wedi’n dewis ni i ddarparu gwersi cerdd. Dyma grynodeb o sut allwch gael mynediad i bopeth yr ydych ei angen, a beth rydym ni’n gynnig yn ychwanegol.

Caiff addysg gerddorol lawer o ddaioni o ran dylanwad gadarnhaol ar addysg a lles plant. Gall dysgu offeryn cerddorol wella hyder, canolbwyntio, sgiliau ymudol manwl, yn ogystal â chael effaith ar ganlyniadau dysgu’n gyffredinol ar draws pob pwnc a symudedd cymdeithasol.

Bydd eich ysgol wedi dewis prosbectws unigol o hyfforddiant, ond gallwn fod o gymorth gyda phob agwedd o ddewis eich plentyn.

 • Dewis offeryn—os ydy’ch plentyn yn ansicr gallwn drefnu sesiwn brofi/asesiad
 • Cael gafael ar offeryn—mae gennym stoc o ychydig o offerynnau penodol ar gael i’w llogi fel rhan o’n Cynllun Llogi Offeryn, neu os hoffech brynu offeryn fe fyddwch yn gallu cael mynediad i’n Cynllun Prynu Offeryn Ffafriol gydag arbediad arian ar TAW, unwaith y byddwch wedi cofrestru am wersi
 • Profiadau ychwanegol—unwaith bydd eich plentyn wedi dechrau gwersi, byddant yn gallu ymaelodi â un o’n Canolfannau Cerdd, sy’n ffordd wych i brofi perfformio gyda cherddorion eraill, ac chael cefnogaeth werthfawr ychwanegol i ddarllen nodau tra’n cael hwyl a gwneud ffrindiau
 • Dilyniant—wrth i’ch plentyn ddatblygu ymhellach, mae gennym ystod lawn o Grwpiau Sirol sydd ar gael ar gyfer y rhai sy’n dymuno perfformio i safon uwch. Enwebir disgyblion ar gyfer y grwpiau hyn a gallant glyweled ar eu cyfer pan maent yn barod
 • Arholiadau—pan mae’ch plentyn yn barod, mae’n bosib y bydd eu tiwtor y awgrymu iddynt sefyll arholiad allanol. Mae Cerdd Gwent yn cynnal a chefnogi amryw o fyrddau arholi gwahanol ac yn cynnig hyfforddiant atodol ar gyfer cyfeiliant, prawf clyw a theor a allai fod o fudd wrth baratoi eich plentyn.

Hyfforddiant

Darllenwch ein telerau ac amodau cyn cofrestru, os gwelwch yn dda.

 • Dysgir y plant mewn grwpiau o rhwng 2 i 4 plentyn am 20 i 30 munud pob wythnos yn dibynnu ar niferoedd a chydbwysedd safon ac offerynnau.
 • Mae hyfforddiant ar gael ar ystod eang o offerynnau.
 • Cyflwynir 34 sesiwn dros y flwyddyn ysgol.
 • Mae’r gost am hyfforddiant grwpiau bach yn daladwy mewn 3 rhandal o £65 y tymor.
 • Mae hyfforddiant unigol ar gael ar gost o
  • £130 y tymor am sesiwn wythnosol o 20 munud neu
  • £195 y tymor am sesiwn wythnosol o 30 munud.
 • Mae’r ffioedd hyn yn berthnasol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.
 • Gall fod yn bosibl, yn dibynnu ar argaeledd, i’ch plentyn fenthyg offeryn gan Cerdd Gwent.

Er mwyn cofrestru dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

 1. Ewch i gwentmusic.co.uk/parent
 2. Os oes gennych gyfrif Parent Portal Cerdd Gwent yn barod, mewngofnodwch fel arfer. Fel arall dewiswch “Create an Account” a dilyn y cyfarwyddiadau.
 3. Cliciwch “Enrol for an Activity“.
 4. Dewiswch “ALL“.
 5. Cliciwch “Music Tuition” a dewis “YSGOL EICH PLENTYN” yna “Next“.
 6. Dewiswch yr offeryn mae’ch plentyn am ei ddysgu a’r math o wers, yna cliciwch “Next” a chwblhau manylion eich plentyn.
 7. Cewch eich cyfeirio i wefan taliadau Cyngor Dinas Casnewydd i wneud taliad am y tymor cyntaf. Os ydych yn cofrestru yn ystod tymor bydd credyd yn cael ei roi ar eich cyfrif ar ôl i chi gofrestru, neu caiff gwersi eu cario ymlaen.

Er mwyn i ni allu cynllunio amserlenni ein tiwtoriaid, gofynnwn i chi gofrestru cyn gynted â phosibl.

Mae canllawiau i ddechreuwyr ar gyfer ystod o offerynnau i’w gweld drwy ddilyn y dolenni ar ochr chwith y dudalen hon. Mae mwy o fanylion am ein gwasanaethau a’n gweithgareddau i’w cael ar ein gwefan http://www.gwentmusic.co.uk/ neu gallwch ebostio .